قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

منصور کریمی نسب
سلام بنده دبیر رسمی آموزش و پرورش بوده و شرکت با مسئولیت محدود ثبت کردم و چند قرارداد پیمانکاری با شهرداری را در زمانیکه مدیر عامل و سهام دار بزرگ بودم انجام داده ام. علیرغم اینکه کار من مصداق تصدی شغل دوم دولتی نیست آیا با توجه به مدیر عامل بودنم مشمول تبصره 5 این قانون می شوم؟