پیگیری اجرای احکام شامل توقیف اموال و جلب

زارعی

آیا در پیگیری پرونده اجرای احکام وکیل باید وکیل دادگستری باشد یا وکالت محضری هم قابل قبول است.؟