تقسیم ارثی پدری

الهام حیدری
درخانواده ای یکی از برادران ادعا میکند زمین ارثی خواهرش بیشتر از سهم اوست در صورتی که اینطور نیست وبا فحاشی با شوهر خواهرش بر خورد می کند آیا این فرد (شوهر خواهر )می تواند اهاده حیصیت کند ؟