مساعدت

بنده دو فقره چک در دست دارم که فردی ان را ظر نویسی نموده است صاحب اصلی چک که پدر ظهر نویس بوده بعد از 3 ماه اعلام کرده چک ها توسط فرزندم سرقت شده که بعدا نتوانسته در دادسرا ثابت کند و قرار منع تعقیب برای فررندش صادر شده و در برگشتی چک نیز که دست من است حساب مسدود شده است که با این رای بازپرسی هنوز جلوی چک بسته است چون صاحب اصلی چک در شورای حل اختلاف ابتدا اعلام مفقودی کرده است بنده چطور میتوانم در دادگاه حقوقی و کیفری شکایت کنم با تشکر