خانوادگي - طلاق

سلام-من يك مسيحي هستم از سال پيش آبان ماه 92 منزل پدرم هستم و اسقف با شوهرم همدستي كرده و به ايشان يك نامه داده بود كه من بايد طلاهايي كه سر عقد به من داده ( كه آنها را به خود همسرم داده بودم و براي خانه و وسايل فروخته بود ) را به ايشان پس بدهم و ايشان نامه را به دادگاه برده بود .چون براي طلاها هيچ فاكتوري نداشت و كلي هم به آنها اضافه كرده بود دادگاه بگفتند كه تو نفقه خودتو ببخش اون هم از طلاهاش بگذره و به اسقف نامه دادند كه موضوع مالي حل شده ولي باز اسقف نامه طلاق نمي دهد ميگويند بايد 14 ميليون بدهي و برگه طلاق من را نمي دهد. منو ممنوع خروج هم كرده . راهنماييم كنيد