مبایعه نامه

رضا

من یک واحد مسکونی بصورت پیش فروش خریداری کرذم  در 31/5/93 خانه تحویل داد و قرار بودسند را در 30/8/93 سند را انتقال دهد ولی امتناع می کند در مبایعه نامه بندی است که در صورت عذم تعهد فروشنده هر روز مبلغ 100 هزار تومان خسارت بدهد ایا می توان با این فروشنده را مجبور به تنظیم سند کرد