تهمت و افترا

با سلام مجازات همسایه ای که همسایه خود را متهم به صدمه زدن به اتومبیلش را میکند بدون اینکه مدرکی داشته باشد چیست؟