كميته فرمان امام

احسان

سلام 

علي و محمود زميني را به صورت قولنامه اي در سال ٨٣ به مبلغ ٨ ميليون تومان از فرهنگ خريداري كردند كه فرهنگ هم از اقدس خريداري نموده بوده (سهم علي هم توسط محمود ١٠ روز بعد از خريد به مبلغ ١١ ميليون خريداري شده ) و محمود با ماده ١٤٧ سند دريافت نموده و آن را به كامران به مبلغ ٢٠٠ ميليون فروخته حال اعلام شده كه اقدس كه فوت هم كرده بابي بوده و فرهنگ هم با خانواده خارج از كشور به سر ميبرد و كميته فرمان امام قصد مصادره آن را دارد فرض را به اين بگيريم كه موفق به اين كار شوند سهم هر يك از افراد كه پول رد و بدل كردند بر چه مبنايي سنجيده ميشود با توجه به اين كه اين زمين بالاي ٣ ميليارد ارزش دارد و سهم علي چقدر ميشود و تكليف فرهنگ چيست البته مبنا را بر شكايت كامران به محمود و محمود را به علي و محمود و علي به فرهنگ در نظر بگيريد 

با تشكر لطفا در هيچ سايتي بازتاب نشود