حمل و استفاده از مواد مخدر ترياك

ياس
من را به جرم 48گرم حمل ترياك دستگيرنمدند كه با وثيقه ازاد هستم.البته باتوجه به ديسك كمر آن را براي استفاده خود تهيه نموده بودم و در اقرا نامه نيز اعلام نمودم.براي شنبه هفته بعد وقت دادگاه گذاشته اند.چند سئوال دارم .يكي اينكه اصلا در جلسه دادگاه حضور پيدا كنم يا خير. دومي اينكه مجازات من حدودا چقدر است. سوم اينكه بر اساس بررسي حكم شلاق نيز دارد ...آيا ميتوان حكم شلاق را خريد و آن را اجرا ننمود . ممنون ميشم سريعتر پاسخ دهيد.....