مشاوره

با عرض سلام ؛

خانم وکیل با شرط اینکه مهریه یک زن 500 سکه باشد وشرایط 13 گانه مندرج در سند ازدواج توسط زوج امضا شده باشد ؛ اگر زن به جهت مشاجره قهر نماید و محل زندگی خود را ترک وبه خانه پدری رود وسپس بعد از مدتی درخواست مهریه نماید وچون زوج قادر به پرداخت آن نباشد درخواست طلاق نماید ؟ زوج از چه قانونی برای جلوگیری از این مورد می تواند استفاده نماید واغلب موارد دردادگاهها حق را دراین رابطه به چه کسی تعلق می گیرد؟