مجازات

کیومرث

باسلام وعرض ادب

اگر پدری بهرصورت چه بصورت تنبیه ویا بصورت دعوا لطمه وصدمه ای به فرزندش برساند ایا جرم است وقابل مجازات میباتشد یا خیر ؟ وبالعکس ؟