دادن سفته بعنوان ضمانت همکاری

آلن

سلام

من در آرایشگاهی کار می کنم که صاحب آن سفته ای بعنوان ضمانت همکاری تا موعد قرارداد می خواهد آیا برای اینکه هر چند ماه مجبور به خرید سفته جدید نباشم آیا می توانم صفته را یکساله نوشته ولی در پشت آن قید نمایم تایخ قید شده در قرارداد آخر که بین طرفین منعقد گردیده بر تاریخ سفته ارجهیت دارد و یا خیر ؟

مرسی از جواب شما