رابطه نامشروع

Ramoon
ایا عکس در دادگاه ب عنوان مدرک محسوب میشود.؟یکی از دوستان عکس همسر خود را با مردی در گوشی خانومش پیدا کرده است .حکم این عمل چیست جرم ان مردو زن که با یکدیگر رابطه دارن چیست؟