تصرف عدوانی

فردی به عنوان عضو هیت امنا مسجد در ملک من مسجدی ساخته که الان هیچ گونه مدرکی در مورد مالکیت ملک مورد نظر ندارد آیا قابل پیگیری هست؟ به چه صورت ؟ ممنون