جعل سند

پازيكي

با سلام.احتراما اينجانب بازرس اداره كار ( و ضابط قوه قضاييه مي باشم )
در جريان يك مورد شكايت از شركت خصوصي به شركت مراجعه و با كارگران و كارفرما مصاحبه شد.پس از مشخص شدن تخلفات و ثبت توسط اينجانب، كارفرما اقدام به سندسازي و جعل اسناد نموده بگونه اي كه يك جدول كاملا خالي را تحت عنوان قرارداد آتي با پرسنل، به كارمندان شركت داده و از آنها امضا و اثر انگشت گرفته و سپس بصورت پنهاني، بجاي نوشتن مشخصات قرارداد در جدول هاي خالي،اقدام به پر كردن فرم در قالب فرم تسويه حساب نموده و با ساخت اين سند جعلي مدعي ايست كه كارگران تمام حقو حقوق خود را گرفته اند در حالي كه حتي روح كارگران شركتم هم از چنين سندي باخبر نيست و سند را فقط به عنوان قرارداد اتي امضا نموده اند نه فرم تسويه حساب.حال ميخ واهم بدانم تخلفات كارفرما در اين مورد چه موارديست و كارگران چطور مي توانند ثابت كنند اين سند جعلي مي باشد؟آيا گفته چند كارگر در خصوص موضوع كفايت مي كند؟آيا اين فريب دادن مامور قانون و سندسازي جرم كيفيري و قضايي است؟
با نهايت احترام