قرار توقیف دادرسی

اینجانب سفته ای را علیه کسی در دادگاه (بخش)به اجرا گذاشته ام حال خوانده پرونده رفته در دادسرای محل زندگی بنده ادعای کلاهبرداری کرده ونامه از دادسرا به دادگاه بخش گرفته مبنی بر توقف دادرسی و دادگاه حقوقی هم قرار اناطه صادر کرده  وبه بنده مهلت یک ماهه داده که در دادگاه صالح اقامه دعوا کنم دقیقا باید په کار کنم منظور از اقامه دعوا چیست چه موضوعی را باید اقامه کنم