تقسیم سهم الارث

با سلام و خدا قوت به شما
 پدرم 3 سال پیش فوت شدند و دارای 5 واحد مسکونی بودند که یک واحد مادر و خواهر مجردم ساکن بودند و یک واحد من با شوهرم و سه واحد دیگر به اجاره داده شده بود. در طی این سه سال کرایه های واحدهای اجاری به حساب مادر واریز می شد . من و خواهرم هیچ برداشتی از کرایه ها نداشتیم. طبق انحصار وراثت یک هشتم از مال پدر مربوط به مادر و بقیه بین من و خواهرم تقسیم می شود. ولی متاسفانه مادر کرایه ها را تقسیم نمی کند.در ضمن این آپارتمان سه دانگ به نام پدر و سه دانگ به نام مادر است. آیا از سه دانگ سهم پدر از نظر قانونی کرایه ها باید تقسیم شود؟ روابط کمی با لجبازی همراه شده است و مادر می گوید که 5 سالی که من با همسرم در آنجا ساکن بوده ام باید کرایه بدهم. در صورتی که در زمان حیات پدر حرفی از کرایه دادن دختر به خانواده اش نبود و فقط با محبت پدر من 5 سال در آنجا ساکن بودم.