پشت نویسی سفته

داود جوان

با سلام و احترام

بنده ضامن همکارم برای گرفتن وام در شرکت خودمان شده ام و پشت سفته ایشان را امضا نمودهام که پس از ترک کار ایشان اقساط از حقوق بنده کسر میشود اگر شرکت سفته های را به من انتقال دهد میتوانم از ایشان شکایت کنم با توجه به این که پشت سفته را بنده امضا نموده ام