قانون کار

باران
بنده ۲۱ سال کارگر مغازه پدرم بودم.۱۹ سال حق بیمه منو پرداخت کردن.الان بعد ۲۱ سال بیکارم کردن.چکارکنم؟۵۵ سالمه.کمگم کنید