محروم از ارث

جوادیان

سلام.خواهر کوچک ما با جلب توجه پدرم،کلیه اموال او را پیش ازاین که فوت شود در حال حاضر به نام خود به صورت محضری،وقانونیدر اسنادو املاک،نموده است.پدرم ساده است.چه کنم؟