ابلاغییه دادگاه

ابلاغیه دادگاه برای تیر ماه دارم چک 40 میلیونی بوده الان ادعای 50 داره و ده برای خرج وکیل الان من ندارم چکار می توان کرد تا زمان بیشتری در اختیار من باشد و دادگاه عقب تر بیافتد