ممنوع خروجی

ا سلام  در ساله ۱۳۸۱ از طریق اجرای ثبت اسناد  ممنو خروج شدم ,والی به دلیل مشکلات مالی به طریقی از ایران خارج شدم ,آیا  در صورت برگشت در فرودگاه مشکل خواهم  داشت.هنوز هم ممنو خروج هستم,وزیت من به چه صورت خواهد بود