مالیات بر ارث

مانا

با عرض سلام 

پدرم قطعه زمینی تجاری  با ارزش تقریبی ششصد میلیون تومان که دارای سند عرصه میباشد و تا دو و نیم سال آینده باید در رهن بانک باشد را برای ما به ارث گذاشته اند . از طرفی  حدود سه سال پیش این ملک را بامبایعه نامه و به صورت  مصالحه با رضایت من ، برادر و مادرم به خواهر بزرگترم فروخته اند . 

آیا به این ملک مالیات بر ارث تعلق میگیرد ؟ و مبلغ آن چه مقدار می باشد؟