رضایت مهریه مشروط به پاس شدن چک

مجید حبیبی

با سلام

احتراماً به عرض می رساند، زوجه درخواست مهریه داده و بعد از اعسار زوج درحال پرداخت ماهانه آن میباشد. طی تماس، طرفین توافق کردند که زوج با پرداخت مبلغی بصورت نقد و الباقی چک چند ماهه رضایت زوجه را جلب نماید  اما زوجه مدعی است رضایت در دادگاه را بعد از پاس شدن چک انجام میدهد اما اکنون با دریافت مبلغ نقد و چک بصورت دست نوشته  اینگونه عنوان میکند که: "فلان مبلغ را بصورت نقد دریافت نموده و درصورت پاس شدن چک شماره فلان مهریه را در تاریخ (چند روز بعد از موعد چک) بعد از پاس شدن چک بطور کامل دریافت نموده است." امضا طرفین به همراه دو نفر شاهد

آیا این مطلب از نظر قاضی درصورت دبه کردن زوجه قابل استناد می باشد یا خیر؟ اگر این مطلب بصورت محضری مکتوب شود چه؟

با تشکر از صبر و حوصله تان