همسایه مردم آزار

محمدی

باسلام

همسایه ای داریم که به شدت پرو مردم آزار است از کبوتر پرانی تا خراب کردن قفل منزل وسرک کشیدن در خانه و...چندی پیش بابت همین اعمال شکایت کردیم ومشخص شد سابقه نیز دارد که البته مایه مباهات خود وخوانواده اش میداند!!ومحکوم گردیید.چند روزی است که پدر این فرد که بنا میباشد شروع به نماکاری کرده باسیمان ودرب منزل مارا نیز باسیمان خراب نموده...آیا این امر قابل پیگیری میباشد؟