تنظیم سند.

aref

سلام علیکم،

موضوع: سند زمینی را به نام دیگری زدن وشخص وکالت داده در حضور نباشد.

چطور میشود سند زمین یا خانه ای را با وکالت کاری شخص به نام شخص دیگری زد و  شخص وکالت داده در حضور دفتر تنظیم سند  که سند را به نام شخص دیگری می زنیم نباشد و در نتیجه کار انجام یابد%

                                           با تشکر