سوء استفاده از چك تضمين حسن انجام كار

من مدت 7 ماه درشركتي مشغول بوده كه به دليل اختلافات 11 ماه پيش قطع همكاري شده و در اين مدت به بهانه هاي مختلف از عودت چك تضمين سرباز زده و الان هم با ادعاي اينكه يكي از مشتريان بدهي خود را به شركت نميدهد تهديد ميكند كه بايستي بدهي مشتري را تقبل و پرداخت نمايي . در غير اينصورت با استناد به چك تضمين و ... طرح شكايت ميكنند . لطفا راهنمايي فرماييد چه بايد كنم و ايا اين ادعا محلي براي شكايت كارفرما دارد ؟ آيا ايشان ميتواند با اتهامات مختلف مثل امضا من در برگ سفارش و ... تعهدات مشتري را به عهده من قرار دهد؟