سوال

فرشاد
سلام. هفت و نیم درصد دیه به نرخ سال94چقر میشود؟