وکیل قلابی

ابوذر
بادرود .. آیا شخصی که در دادسرا آشنا دارد و خود را وکیل نشان دهد ، مانع رضایت موکل شد و همچنین این شخص در ازای رضایت درخاست پول کند ، آیا میشه از این شخص شکایت کرد ؟ و باید چکار کرد؟