سند صلح عمری

محمد گلچین

با سلام 

خانه ام را با سند صلح عمری بنام همسرم زده ام با شرط حق فسخ و تا حیاط خودم از منافع آن استفاده نمایم .آیا با فوت من همسرم میتواند بنام خود سند بگیرد ؟ شنیده ام فقط همسرم تا زمان زنده بودنش میتواند در خانه سکنی و از منافع آن استفاده نماید و حق فروش و مالکیت ندارد .در صورتیکه چنین شرطی در سند قید نشده . ومن قصدم از اینکار اینست که بعد از من خانه ششدانگ وبدون اجازه و موافقت احدی از ورثه خودم ، به همسرم برسد.             از مشاوره و راهنمائی شما سپاسگزارم