حساب بانکی زن

فرشته
سلام. همسرم بدون اجازه از من توسط آشنایی که در بانک دارد پرینت صورتحساب ویژه گرفته تا از در آمد و مخارج من مطلع شود. آیا میتوانم علیه همسرم و بانک و کارمند مورد نظر شکایت کنم؟آیا شوهرم حق چنین عملی را داشته است؟