خرید زمین با چک بدون تاریخ

مجتبی اوجاقلو

با سلام به خدمت شما سرکار خانمبوجاری نژاد
اینجانب از یک شخص (نظامی ) یک قطعه زمین خریده ام که ان شخص حتی نمیتواندزمین را بمن نشان دهد و حتی مبلغ(30 میلیون) خریداری شده را نمیتواندبازگرداند ، از شما عاجزانه خواستارم اینجانب را راهنمایی کرده 
از شما نهایت تقدیر و تشکر را دارم