رهن واجاره

سهیلا اهری
اگر یک ملک مسکونی به یک شرکت اجاره داده شود با اطلاع از شرکت بودن مورد استفاده ولی قرارداد با شخص مدیر عامل قید شود چه تبعاتی برای مالک دارد