سوپیشینه

سلام من سه سال پیش به دلیل افشای عکس و مزاحمت تلفنی به دادگاه احضار شدم که بازپرس من را به بازداشت زندان انداخت که در آنجا انگشت نگاریم کردن بعد فردای آن روز با وثیقه بیرون آمدم که بعد از چنماه برایم حکم دو سال حبس تعزیری و دو میلیون تومان جریمه آمد که بعد از گرفتم رضایت و دادن تعهد تمام شد میخواستم ببینم من الان سوپیشینه دارم یا نه؟