تقسیم ارث ندادن سند خانه

سیدهومن موسایی
ارث تقسیم وبنام۳فرزندشده تابحال بعد۱۰سال هیچ سندی نمیدهندفقط ۲ساله کرایه واحدم رامیدهندحتی بقیمت۵م تومن برای گرفتن ۲موتورازپارکینگ راهنمایی.وکیلی امین برای گرفتن مدارک سندوارثیه ام