گم کردن مدارک پرونده

محمد
پرونده من تو دادسرا مدارک داخلش کم شده، یعنی یه سری از نامه های توش گم شده، دادسرا میگه آگاهی ناقص فرستاده، آگاهی میگه دادسرا گم کرده، من برای این موضوع به کجا باید شکایت کنم؟