حق زن خانه دار در المان چيست؟

Neda

من ازدواج كردم و با المان اومدم..شوهرم كار داره.من خانه دارم هيچ پولي به من نميده..كلاس بانم هنوز شروع نشده.با هم مشكل داريم..باردار هم هستم..نميخوام ديگه باهاش زندگي كنم..دست بزن داره..من اينجا كسي رو ندارم،زبان هم شروع نكردم..هيچ پولي هم ندارم.ميخوام جدا شم..چيكار كنم