فروش وجه الظام

علی

سلام 

خواستم بدانم که اگر خودروئی  وجه الظمام سرمایه ای در سرمایه گذاری باشد که در دفترخانه طبق قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین قرارداد که برابر ماده 10 قانون مدنی بوده است باید برای ضمانت اصل وسودسرمایه سند خودرو را کلا" بنام سرمایه گذار می زد  ولی تنها   وکالت بلاعزل  زد .

حال پلاک را فک نموده و هیچ نشانی ازخود بجا نگذاشته است                                                                        آیا میتوانم با اشاره به موارد زیر علیه ایشان شکایت کنم

1. به جرم خیانت درامانت  (درقرارداد امنت بودن ان ذکر شده )

2. فروش وجه الظام

3. عدم تعهد به قرارداد

آیا میتوان ابطال  سند را درصورت فروش که سند (برگ سبز)ودیگر مدارک ماشین نزد من است ویا الزام بتنظیم سندرا خواست