تنزیل اسناد حمل و نقل داخلی یا همان بارنامه

راننده ای باری از مبدا حمل کرده و در مقصد بدون کم و کاست تحویل داده .مبلغ کرایه بارنامه موکول به پرداخت در اینده میباشد .ایا میشود این بارنامه را که موکول به پرداخت در اینده است به مبلغ کمتر در اختیار کس دیگری قرار داد ؟؟؟