حضانت ف

amir
بنده بر اساس توافق، پس از پرداخت نفقه،اجرت المثل ،مهریه و کلیه اساس منزل و دادن حق وکالت طلاق به خانم خویش از هم جدا شدیم ،اما بعد از طلاق متوجه شدم در دفتر خانه برگه وکالت تام حضانتی را امضا نموده ام که حضانت مادام العمر طفل صغیر را به خانم خویش داده ام. لذا سوال بنده این است: 1- آیا آن وکالت تام الاختیار حضانت کودک تا بعد از هفت سالگی هم به قوت خود باقی خواهد ماند؟ و یا بعد از هفت سالگی کودک قابل اعتراض میباشد؟ 2- در صورت ازدواج مادر کودک تا قبل از سن هفت سالگی کودک آن حضانت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد؟ 3- در صورتی که مادر به شهر دیگری عامدانه مهاجرت نماید، تکلیف ملاقات با فرزندم چگونه خواهد بود؟ 4-با توجه به اینکه رأی دادگاه مبنی بر حضانت تا بعد از هفت سال به مادر داده شده، آیا این رأی طبق ماده 1169 و1170 قابل نقض و تغییر میباشد؟؟