چک برگشتی

بهنام
با سلام من چکی از شخصی با امضای خود شخص ولی دستخط شخص دیگری در وجه حامل به مبلغ 20000000تومان دارم که برگشت خورده ، آیا شکایت کیفری من به نتیجه میرسه یا چک حقوقی میشه ؟