ارزش ریالی مهریه

با سلام و عرض ادب:
ارزش ریالی صداق درج شده در سند ازدواج به شرح زیر چقدر است؟
(یک جلد کلام ا... مجید و یک جام آئینه شمعدان و تعداد یک شاخه گل رز سفید و یک جلد شاهنامه فردوسی که تماماً عندالمطالبه برذمه زوج که برای زوجه بپردازد)
پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم.