مزاحمت

سمیرا

سلام.
پدری برای عروسی پسرش 4 م از کسی قرض میگیرد و آن را به عنوان پیش قسط تالار میدهد.اما به دلیل عدم تهیه مبلغ بیشتر قادر به گرفتن جشن نمیباشد.از اینرو پسر با قرض جشن را برگذار مینماید.اکنون پدر 4م را مطالبه میکند باتوجه به اینکه مبلغ خرجکرد از مبلغ هدیه عروسی بیشتر میباشد.پدر هر روز برای دریافت پول مراجعه میکند و تهدید به شکایت می نماید.نظر قانون در این مورد چیست؟