ادعا پس از 2 سال

طاهری

باسلام

طبق استعلام ثبت و قولنامه و سند منگوله دار زمین دریافتی از تعاونی اداره بدون حفاظ و دیوار تایید شده ثبت و شهرداری  به مساحت 238متر را به شخصی وکالت محضری فروش داده و معامله تمام . خریدار پس از 2سال شاکی شده که 20مت زمین کم است حال یا همجوار تجاوز کرده یا هر چیز  آیا ما که طبق استعلام ثبت و سند فروخته ایم باید جوابگوی شکایت خریدار باشیم؟            با تشکر از راهنمایی شما