رای شورا

sami
رای صادره از شورای حل اختلاف بعد از اعتراض به رای پرونده به کجا ارجاع داده میشه؟دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان؟