ممانعت از حق

محمدی
سلام ما پارسال با دو از دوستانمون کار شراکتی شروع کردیم وتمامی سرمایه را دست دوستم داده بود یم وبعد از دوماهم کارمون بهم خورد که هیچ قراردادی بین مانبودیک ماه محلی را اجاره کردیم ودر انجا بودیم تا یکی از شریکمان خانه پدری خودرا که برای کار قراربود بگذارد مستاجر تخلیه کرد وما پول پیش خانه را دادیم وسایل را انجا بردیم انها بعد از بهم خوردن کار از ورود ما به محل جلوگیری کردن وتمامی ازجناس هم در محل مذکور است در حال حاضر دادگاه کیفری که پدر متهم را خواست او قسم دروغ خورد واعلام بی اطلاعی کرد ومتهم هم گفت ملک برای اجاره نبود وبرای خودش است وقسم هم خورد وقاضی پرونده را مختومه کرد درصورتی که ما شاهد هم داریم.در پرونده حقوقی متهم اصلا شراکت را قبول نکرد وگفت براثر فشار کلانتری در کیفری اقرار کرده وچون پرونده حقوقی هم قرارداد نداریم قاضی گفت چون ایجاب وقبولی نیست وقراردادی نیست پرونده مختومه می شود ما فقط شاهد داریم وپرینت حساب که دادگاه مدرک محکم ترمیخواد.همسر اینجانب نیز در تمام مراحل در جریان بوده وچون همسرم هست دادگاه قبول نمیکند. حالاباید چیکار کنیم؟؟؟؟