مجازات زن فریب کار

mf
مجازا زنی که در صیغه کسی باشد و با مرد دیگری که نمی داند زن در صیغه است ازدواج دایم کند چیست؟