مهریه

رقیه

باسلام

شوهرم 8 سال هست که بخاطر معتاد بودن مفقود شده وبرای طلاق غیابی شکایت کرده بودم واز محل زندگی استشهاد محلی به دادگاه بردم ودرهمین مدت بود که به دخترم که 13سال داشت خواستگاراومد و بخاطر عدم حیات پدر شوهرم مجبور شدم خودم برای ازدواج موقت دخترم امضاکنم(اجازه ازدواج).وازدواج صیغه  موقت 90 ساله رابرای دخترم بامهریع 370 سکه صیغه کردیم تاوقتی به سن قانونی رسید عقد دایم کنیم. ولی متاسفانه بعد ازهشت ماه دامادم قصد طلاق دادن دخترم را دارد وازدادن مهریه خودداری می کند ومی گوید کارشماغیرقانونیه وکاری نمی تونی بکنی. سوال ازشما این بود که آیامهریه برای دخترم تعلق می گیرد؟