بیمه

با سلام
حدود 20 سال در مغازه خشکشویی که متعلق به پدرم بود بدون بیمه مشغول فعالیت بودن تا اینکه چند سال پیش پدرم فوت می کند.قبل از فوت ایشان مغازه را به نام مادرم میکند و کما فی السابق ما در همان مغازه فعالیت میکردیم.حدود 5 سال پیش نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کردم ....آیا در حال خاضر می توانم با شکایت از مالک(مادرم) نسبت به اعاده حدود 15 سال سنوات بیمه اقدام نمایم؟