طلب مهریه

با سلام اگر خانمی فوت کند و والدینش هم فوت شده باشند آیا خواهر و برادرش(خواهر و برادر خانم) می توانند مهریه اش را از شوهرش طلب کنند؟ از خانواده شوهرش چطور؟